Hakkımızda


YÖNETMELİK

23 Ekim 2011 PAZAR       Resmî Gazete   Sayı : 28093

 

YÖNETMELİK

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜZE VE KÜLTÜR MİRASLARININ

YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv: Üniversite bünyesinde kurulan ve kurulacak tüm arşiv, yazma eser, tarihi belge ve dijital kayıt ve benzeri malzemelerden oluşan eserleri,

b) Birinci sınıf müze: Üniversite bünyesinde kurulmuş ve kurulacak olan halkın ziyaretine açık müzeleri,

c) İkinci sınıf müze: Üniversite bünyesinde eğitim maksadıyla kurulmuş ve kurulacak olan halkın ziyaretine kapalı ihtisas müzelerini,

ç) Koleksiyon: Üniversite bünyesinde mevcut ve oluşturulacak olan tüm koleksiyonları,

d) Kültür mirası: Bilim, kültür, din, sanat, tarih, arkeoloji, antropoloji ve benzeri disiplinler bakımından yapılan farklı kültürel varlık tanımlarını kapsayıcı nitelikte, koleksiyon, SİT alanları ve doğal alanlar, parklar, arboretumlar(canlı ağaç müzesi), tarihi yapılar, kazılar sonucu bulunacak olan eski eser niteliğine sahip buluntuları, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren her türlü taşınır, taşınmaz tüm sanat ve kültür varlıklarını,

e) Merkez (MÜZEYUM): İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

g) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ğ) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

h) Müze eseri: Müzelik eserlerin bilimsel olarak sınıflandırılıp, envantere kaydedildiğinde aldığı adı,

ı) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

i) Tarihi yapı ve anıtlar: Anıtlar Kurulu tanımlı tüm tarihi binalar ve anıtları,

j) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan kültür mirasları alanına giren ve öncelikli olarak korunması gereken arkeolojik buluntuları, kültürel, sanatsal, bilimsel değerdeki belgeleri, kültür ve tabiat varlıklarını, doğal kaynakları, koleksiyonları, yazma eserleri, tarihi eserleri, müzelik eserleri belirleyerek, Merkezin çatısı altında toplamak, korumak; bu varlıkları çağdaş müzecilik çalışmalarıyla işlevsel hale getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

b) Üniversite bünyesinde kurulmuş ve kurulacak olan birinci ve ikinci sınıf müzeleri, tarihi binaları, müze kütüphaneleri, müze depolarını, müze uygulama atölyelerini, restorasyon atölyelerini, sergi alanlarını, Merkezin çatısı altında toplayıp yöneterek, işletmesini sağlamak, korumak, denetlemek, yaşayan kurumlara dönüştürmek,

c) Müzecilik, müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanları ile ilgili, eğitim, araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları kapsamında araştırma, inceleme ve uygulama çalışmaları yapmak,

b) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ilgili diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyon halinde, yurtiçi ve yurtdışı konferans, seminer, kurs programları ile çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenlemek, yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği yapmak,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkeze bağlı müzeler, koleksiyonlar, arşivler, müze kütüphaneleri, depolar ile ilgili düzenlemeler yapmak ve bunlara uygun bilimsel çalışmaların sürdürülmesini sağlamak,

d) Merkezin çalışma alanlarında çeşitli araştırmaların yayınlanması ve kopyalarının çıkarılması ile ilgili telif hakkının sahibi olarak kullanım şartlarını belirlemek,

e) Müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla paralel çalışmalar geliştirerek, mesleki bilgiyi güncelleştirmek, ihtiyaç duyulan alanda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları, kursları düzenlemek, bilgiyi yaymak, yaşam boyu öğrenime katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin müze bilim, müzecilik, müze yönetimi, kültürel miras, arkeoloji, sanat tarihi, taşınabilir kültür varlıklarının restorasyonu ve benzeri alanlarda, görev yapan ve/veya çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü, yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Üniversitedeki bütün müzelere başkanlık etmek,

c) Kurulmuş ve kurulacak olan İstanbul Üniversitesi müzelerini ve birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek ve çalışmalarını koordine etmek,

ç) Müze sorumlularını onay için Rektöre teklif etmek,

d) Üniversitedeki bütün müzelerin ve bünyesindeki birimlerin, bölümlerin, Merkezin yönetimi altında koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamak,

e) Merkez Yönetim Kuruluna ve çalışma kurullarına başkanlık etmek ve denetlemek,

f) Merkezin faaliyetlerinin tam ve zamanında yürütülmesi konusunda Rektöre bilgi vermek,

g) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

h) Merkezin yönetim işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,

ı) Yurtiçi ve yurtdışı kurumlar, uygulama ve araştırma merkezleri, üniversiteler ve müzeler ile işbirliği yapmak,

i) Merkez Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapmak,

j) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Merkez Müdürünce önerilen müze bilim, müzecilik, kültürel miras alanlarının yönetimi, müze yönetimi, mimarlık, orman, botanik, biyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, restorasyon, işletme, inşaat ve benzeri alanlarda görev yapan Üniversite öğretim elemanları ile müzecilik ve bağlantılı alanlarda uzmanlığı olanlar arasından üç yıl için Rektörce görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süreleri biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en geç üç ayda bir, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üst üste iki defa mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işleyişine dair her yıl düzenli olarak rapor hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Müzelerin, kültür ve sanat alanlarının işletilmesini ve denetimini sağlamak,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, gerekli kararları almak,

d) Merkez içinde alt birim kurulması için yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak,

e) Merkez için gerek duyulan konularda Üniversite içinden ve dışından çeşitli geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, komisyonlar oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

f) Müzelere eser alımı, eserlerin restorasyonu ve geçici sergileme çalışmaları ile ilgili ortak kararlar almak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim programları, kurslar düzenlemek, eğitim programları sonucunda katılımcılara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenleyerek verilmesini sağlamak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,

ğ) Müze, müze kütüphanesi, arşiv, koleksiyon, nadir eser, tarihi bina ile anıtların işletilmeleri ile ilgili esasları belirleyerek yetkili kurulların onayına sunmak,

h) Üniversitenin imkanları ile bakım ve onarımlarının yapılamayacağı Merkezce tespit edilen eserlerin bakım ve onarımı için Üniversite dışından hizmet alımını sağlamak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin bilimsel araştırma ve uygulamalarıyla doğrudan ilgisi olan Üniversitenin çeşitli bölümlerinde görevli öğretim elemanları ile Müzecilik Bölümü, Müze Yönetimi ve Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi alanındaki akademisyenler, istekleri halinde Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış Üniversite dışından bilim insanları, müzeciler, kültürel zenginliğin gelişmesine katkıda bulunan çeşitli kuruluş veya özel sektör temsilcileri, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Danışma Kurulu en fazla yirmi kişiden oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az iki kere toplanır. Merkez Danışma Kurulu başkanlığı Rektör veya Rektörce görevlendirilen bir Rektör yardımcısı tarafından yapılır.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar ve uygulamalar hakkında görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile İstanbul Üniversitesi Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

MİSYON VİZYON

İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan kültür miras alanına giren ve öncelikli olarak korunması gereken arkeolojik buluntuları, kültürel, sanatsal, bilimsel değerdeki belgeleri, kültür ve tabiat varlıklarını, doğal kaynakları, koleksiyonları, yazma eserleri, tarihi eserleri, müzelik eserleri belirlemek, korumak; bu varlıkları çağdaş müzecilik çalışmalarıyla işlevsel hale getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.

23 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “İstanbul Üniversitesi Müzeleri ve Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜZEYUM)” kurulmuştur.


ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (Haziran 2012-Mart 2014)

Prof. Dr. Fethiye ERBAY

Prof. Dr. Hasan Rıza GÜVEN

Dr. Yusuf AKÇA

Prof. Dr. Sehban KARTAL

Doç. Dr. Necmi KARUL


MÜZEYUM LOGO

Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi logosu İstanbul Üniversitesi Acık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) WEB Grafik Uzmanı Aydın Gevşek tarafından hazırlanmış, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 31.12.2015 tarih ve 7 numaralı kararı ile kabul edilmiştir. MÜZEYUM logosu temelde İstanbul Üniversitesi kapısına ait modern bir yorumun geleneksel simgelerle harmanlanmasından ortaya çıkmıştır.

Merkezde bulunan kapı figürü aynı zamanda kültürel yapılara da atıfta bulunmaktadır. Tepesindeki insan figürü yapıların insan tarafından korunabileceğini simgelemektedir.

Renklerde İstanbul Üniversitesi renkleri baz alınmıştır.